JAVASCRIPT

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.


JavaScript là một ngôn ngữ lập trình máy tính năng động. Nó rất nhẹ và được sử dụng phổ biến như một phần của các trang web, việc triển khai cho phép tập lệnh phía máy khách tương tác với người dùng và tạo các trang động. Nó là một ngôn ngữ lập trình được giải thích với khả năng hướng đối tượng.

More Related Items by sourcecode

Top